» » Asha (1956)

Asha (1956) Online HD

Asha
Asha (1956)
Movie
 • Director:
  Haridas Bhattacharya
 • Category:
 • Writer:
  Haridas Bhattacharya
 • Cast:
  Gangapada Basu,Prashanta Chatterjee,Kanan Devi
 • Year:
  1956
Casts
Credited cast:
Gangapada Basu Gangapada Basu - Landlord
Prashanta Chatterjee Prashanta Chatterjee - Naren Haldar
Kanan Devi Kanan Devi - Purabi Debi
Jahar Ganguli Jahar Ganguli - Prabhat Sen
Monica Ganguly Monica Ganguly - Sandhya
Ashish Kumar Ashish Kumar - Arup Mukherjee
Shyam Laha Shyam Laha - Papadmal Kejriwal
Kamal Mitra Kamal Mitra - Ratneswar Roy
Tripti Mitra Tripti Mitra - Krishna
Dilip Mukherjee Dilip Mukherjee
Haren Mukherjee Haren Mukherjee - Doctor
Padmadevi Padmadevi - Pishima
Khagen Pathak Khagen Pathak - Madhu

Asha (1956)